• slika1.jpg
  • slika2.jpg
  • slika3.jpg
  • slika4.jpg
  • slika5.jpg
  • slika6.jpg
  • slika7.jpg

ЕНЕРГЕТСКО ЕФИКАСЕН ОБЈЕКТ

Добро градежно изведен објект, во кого се употребени материјали со добри термички карактеристики, како пасивен елемент и со употреба на ТОПЛОТНА ПУМПА за греење/ладење и проветрување, како активен елемент. Повеќе...

СПОРЕДБА ПОМЕЃУ МОДЕРЕН И КЛАСИЧЕН СИСТЕМ

Во случај да се аплицирате модерен модуларен тип на опрема, вашиот објект ќе се окарактеризира како објект со висока ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, бидејќи штеди енергија и работи еколошки со намалена емисија на СО2 од сса 75%. Повеќе...

ИЗБОР НА СИСТЕМ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА

Вкупната инвестиција при примената на VRV и HRV системот за климатизација (греење/ладење и проветрување) и стандардниот систем (традиционален ON/OFF) за климатизација би била приближно иста, под услов двата системи... Повеќе...